Beiskolázási tájékoztató

Iskolánk OM azonosítója és telephely kódja: 032550-001
tagozatkódok:
0003 angol nyelvi nyolcosztályos gimnázium csoport
0004 német nyelvi nyolcosztályos gimnázium csoport
A képzés a helyi kerettanterv alapját képező kerettantervi programra épül.

Tájékoztató
a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium nyolcosztályos képzéséről
a 2023/2024-es tanévre

Tisztelt Szülők!

Iskolánk az 1992-es tanévben indította el első alkalommal a nyolcosztályos képzést. Azóta bebizonyosodott, hogy ez az iskolaszerkezeti forma jó lehetőséget kínál a fokozatosságra épülő, az életkornak megfelelő ismereteket nyújtó, önmagát feleslegesen nem ismétlő, differenciált műveltségtartalom eredményes elsajátítására a 10-18 éves életkorú gyermekek oktatási-nevelési folyamatában.

Ennek a képzési formának a sikerét egyértelműen bizonyítja, hogy az érettségizettek több mint 90%-a bekerül felsőoktatási intézménybe.

Ebben az évben előreláthatólag 65 tanulót veszünk fel az általános iskola 4. osztályát végzettek közül. Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik már eddigi tanulmányaik során bizonyították, hogy tehetségesek, terhelhetők, tanulni vágyók és ez alapján valamilyen értelmiségi pálya felé orientálhatók. Szeretnénk egy olyan művelődésre nyitott iskolai légkört teremteni, melyben a 8 évet egy egységes képzési folyamatnak tekintjük úgy, hogy az utolsó két év már az érdeklődés, a képességek és a pályaválasztási szándékok függvényében erőteljesen orientált.
A képzésben részt vevők számára az idegen nyelvet már az 5-8. évfolyamokon emelt szinten tanítjuk. Az idei évben az egyik induló 5. osztályban három angol nyelvi csoportot, míg a másik induló 5. osztályban két angol és egy kezdő német nyelvi csoportot indítunk. Az angol nyelvű csoportok felvételi kódszáma 0003, a kezdő német nyelvre jelentkezőké a 0004 kód.
5. osztálytól magyar nyelv és irodalom, matematika, digitális kultúra tantárgyakból csoportbontást biztosítunk, majd tanítványaink a tanulmányaik 7. osztályától a matematikát és a történelmet növelt óraszámban tanulhatják. Ebben a képzési formában a tanulóktól elvárt, hogy azokon a képzési területeken, ahol tehetségesnek bizonyulnak, szaktárgyi versenyeken vegyenek részt.

Az iskolatípus néhány lényeges előnye:
1. A nyolcéves képzés lehetőséget biztosít, hogy tanulóink legalább egy nyelvből középfokú nyelvvizsgát tegyenek. Az idegennyelveket hármas nyelvi csoportbontásban tanítjuk, így a második idegen nyelv elsajátítása is hatékonyabb és eredményesebb lesz.
2. Maximális lehetőséget biztosít a felsőfokú tanintézetekbe való felvételre azáltal, hogy homogén (jó közelítéssel azonosan tehetséges) tanulók vannak egy osztályban.
3. Több tanár 6-8 évig fogja őket tanítani, így személyiségfejlődésükben nem áll be törés 14 éves korukban; a mintaadás, a személyes példamutatás hosszú időn át hat.

Az érdeklődés, jelentkezés módja:

1. Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára
Amennyiben nálunk kívánják megírni az írásbeli vizsgát, a vizsgára való jelentkezés – a jelentkezési lap kitöltésével és ennek határidőre való eljuttatásával – közvetlenül nálunk, a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban személyesen vagy postai úton (2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince u. 10.) vagy az ügyfélkapun keresztül elektronikusan lehetséges. A jelentkezés határideje: 2022. december 2.
A központi írásbeli vizsgára vonatkozó SNI-s, BTMN-es tanulókat megillető, speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni és a jelentkezési lappal, valamint a szakértői véleménnyel együtt az iskolához kell benyújtani.

Fontos!
Ha a gyermekük több olyan 8 évfolyamos gimnáziumba fog a felvételi időszakban jelentkezni, amelyik megkívánja az előzetes központi  írásbeli vizsgán való részvételt, akkor a tanuló maga dönti el, melyikbe nyújtja be az írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg. Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli felvételi vizsgára. Mivel minden intézményben azonos a feladatsor és annak értékelési módja, tehát az elérhető pontszám az írásbeli vizsga helyétől független, ezért célszerű, ha a tanuló a lakóhelyéhez legközelebbi írásbeli felvételit tartó intézményt választja. A tanuló megítélését az írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolja.

Felhívnánk a szülők figyelmét arra, hogy ez a jelentkezési lap csak a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, tehát az írásbelire való jelentkezés nem helyettesíti a felvételre való jelentkezést.

2. A tanulók írásbeli és szóbeli vizsgán vesznek részt.

Az írásbeli vizsga időpontja: 2023. január 21. 10 óra.
Az írásbeli vizsga helyszíne: Fazekas Mihály Általános Iskola (2120 Dunakeszi Radnóti Miklós utca 29.).

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az írásbeli vizsgára gyermeküket legkésőbb 9 óra 30 percre hozzák a Fazekas Mihály Általános Iskolába!

2023. január 31-én 14 órától azok a tanulók írhatnak pótlófelvételit, akik az előző alkalommal nekik fel nem róható ok (pl. orvos által igazolt betegség) miatt nem tudtak részt venni az írásbelin. A 2023. január 31-i pótló írásbeli vizsga helyszíne már a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium épülete (2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince u. 10.) Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet írásbeli vizsgát. Az írásbeli vizsga 2x45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet lesz. Az írásbeli vizsgán a tanulóknak olyan feladatlapot kell megoldaniuk, amelyek nyílt és zárt végű feladatokat is tartalmaznak. A vizsga elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mér, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a gimnáziumban való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. A feladatlap szövegértést, írásbeli kifejezőkészséget, problémamegoldó képességet, logikus gondolkodást vizsgáló feladatokat tartalmaz. A megoldáshoz elsősorban tartós figyelem és koncentrációs képesség, jó emlékezet, lényeglátás, absztrakciós képesség, ötletgazdagság és türelem szükséges.
Az írásbeli vizsgára feltétlenül hozzák magukkal a diákigazolványukat és íróeszközt!

Az írásbeli vizsga eredményét legkésőbb 2023. február 10-ig az igazgató aláírásával és körbélyegző lenyomatával ellátott, feladatonként részletezett pontszámot tartalmazó értékelőlapon adjuk át a tanulónak. A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját az általa kiválasztott nyolcosztályos gimnáziumba vagy gimnáziumokba a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén keresztül 2023. február 22-ig, és vesz részt a tanév rendjéről szóló általános felvételi eljárásban.

Ezen a jelentkezési lapon a tanuló 3. év végi és 4. félévi magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika érdemjegyét kérjük az általános iskolától. Amennyiben a tanuló értékelését az iskola szöveges formában adja ki, akkor a szülő kérje az iskolától a szöveges értékelés osztályzatban való megállapítását is mindkét évre vonatkozóan a fent jelzett tantárgyakból. Ehhez a KIFIR-ből kinyomtatott jelentkezési laphoz kérjük a 3. év végi bizonyítvány, a 4. félévi értesítő másolatát, valamint az értékelőlap másolatát csatolni és postán vagy személyesen a gimnáziumba eljuttatni.
Ezzel egyidejűleg a szülő a tanulói adatlapot közvetlenül küldi meg a Felvételi Központ részére (9001 Győr, Pf. 694). Ennek a határideje szintén 2023. február 22.

Iskolánkban a szóbeli vizsga időpontjai: előreláthatólag 2023. március 6. – március 10. (egész nap). Erre már csak a hozott és az írásbeli pontok alapján rangsorolt és hozzánk jelentkezett legjobb 130 tanulót hívjuk be. A szóbeli vizsga pontos időpontjáról a honlapon nyújtunk információt. A szóbeli vizsgán matematikából és magyarból fogjuk mérni a tanulók képességeit és tudását. A szóbeli vizsgára hozni kell íróeszközt, diákigazolványt.

3. Pontszámítás

A felvételi során a tanuló legfeljebb 60 pontot hozhat az általános iskolai eredményei alapján, az írásbelin max. 250 pontot, a szóbeli vizsgán pedig legfeljebb 90 pontot szerezhet. A maximális pontszám így 400 pont.

4. Kiértékelés

A felvételi döntésről 2023. április 28-ig a Felvételi Központ adatai alapján küldünk értesítést a szülőknek és az általános iskoláknak, amelyben információt adunk a további teendőkről is. A felvételt nyert tanulók szüleinek a tanév indításával, a szakköri csoportok kialakításával, tankönyvek beszerzésével kapcsolatos szülői értekezletet előzetes terveink szerint 2023. június 07-én (szerdán) 18 órakor tartjuk a 8 osztályos gimnáziumi képzésért felelős igazgatóhelyettes és a leendő osztályfőnök vezetésével a gimnáziumban.
Az elutasító döntéssel szemben a szülők jogorvoslati kérelemmel fordulhatnak az iskola fenntartójához. A kérelmet a Dunakeszi Tankerületi Központ igazgatójához címezve, a gimnázium igazgatójához nyújthatják be a határozat kézhezvételtől számított 15 napon belül.
A fenntartó június 1-ig dönt a kérelemről.

További tudnivalók:

A felvételnél csak a jelenlegi negyedik osztályos tanulók jelentkezését vesszük figyelembe.

A felvételi eljárás során azonos összesített eredmény esetén előnyben részesülnek a különleges helyzetű tanulók alábbi sorrend alapján:
1. hátrányos helyzetű tanuló (ezt dokumentum másolattal igazolja)
2. lakóhelye: Dunakeszi, Göd, Fót
3. egyik szülője az iskola dolgozója vagy legalább 5 évig az volt
4. testvére az iskolában tanulói jogviszonyban van


Tisztelt Szülők!

Szülő és kisdiák komoly választás előtt áll, hiszen a következő 8 évre kell mérlegelni a szándékokat. A jelenlegi általános iskola és a Radnóti Miklós Gimnázium tanácsokkal segítheti az érdeklődőket döntésük sikerességében.

Az elmúlt 18 év központi írásbeli feladatsorát letölthetik a http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok oldalról, ez jó gyakorlást jelenthet a felvételi előtt álló gyermekük számára.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy 2022. november és december hónap folyamán azokban az általános iskolákban, ahol ezt igénylik, szívesen tartunk tájékoztatót. Pontos helyről és időpontról a gyermekük általános iskolája tud felvilágosítást adni. Illetve 2022. november 23-án felvételi tájékoztatót tartunk a gimnáziumban a nyolcosztályos gimnáziumi képzésről, melyre ezúton szeretettel meghívunk minden érdeklődő szülőt, kollégát és tanulót.

Dunakeszi, 2022. október 6.

Nyiri István
intézményvezető

Tájékoztató letöltése pdf.png

Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince utca 10.
OM azonosító: 032550
Telephely kód: 001
Tel.: 27-342-212
További elérhetőségeink

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer