Beiskolázási tájékoztató

Iskolánk OM azonosítója és telephely kódja: 032550-001
tagozatkódok:
0001 angol nyelvi előkészítő csoport
0002 német nyelvi előkészítő csoport

A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium beiskolázási tájékoztatója
nyolcadik osztályos tanulók részére a 2023/2024-es tanévre


Kedves Szülők, Osztályfőnökök és Tanulók!

Iskolánk közel 60 éve biztosítja a Dunakeszin és vonzáskörzetében élő középiskolás korú fiatalok gimnáziumi oktatását. Ezzel a tájékoztatóval az a célunk, hogy felhívjuk figyelmüket azokra a speciális lehetőségekre, amelyeket iskolánk biztosítani tud a nálunk továbbtanulóknak. Elsősorban olyan tanulni vágyó fiatalok jelentkezését várjuk, akik a középiskola elvégzése után valamelyik magas színvonalat biztosító felsőoktatási intézményben szeretnének továbbtanulni, illetve pályaválasztásukhoz az érettségi megszerzése szükséges. Iskolánk elmúlt 15 évi tanulmányi átlaga 4,45 volt, amely azt bizonyítja, hogy tanulóink többsége elfogadta iskolánk követelményrendszerét. Végzett diákjainknak 90%-a kerül be az ország különböző felsőoktatási intézményeibe. Az elmúlt tanévben végzettek közel 70%-a kitűnőre vagy jelesre vizsgázott, a középszintű érettségizőink teljesítményének átlaga 85%, az emelt szinten érettségizőké pedig 77% volt. Egyik osztályunk átlaga elérte a 89%-ot. A tavalyi tanévben az érettségi átlaga 4,6 lett. Korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, azoknak a nyolcadikos tanulóinknak van reális esélye a gimnáziumunkba való bekerülésre, akik az általános iskolát legalább jó eredménnyel fejezték be. Tájékoztatásul közöljük, hogy a tavalyi évben a jelentkezők száma a felvehetők számának háromszorosa volt.

1. Nyelvi képzés

Ebben az évben kettő kilencedik nyelvi előkészítő osztályt indítunk 4 nyelvi csoporttal az általános iskolát befejező diákok részére, mégpedig 3 intenzív angol nyelvű (0001-es kód) és 1 intenzív német nyelvű csoportot (0002-es kód). Ezen osztályok mindegyike az első évben kiemelt óraszámban tanulja a nyelvet és az informatikát.
A gimnáziumban két idegen nyelvet kötelező tanulni. Iskolánk az angol, és a német nyelvből intenzív képzést biztosít a nyelvi előkészítő évfolyamon. Második idegen nyelvként angol, német és francia nyelv választható. A 11. és 12. évfolyamon a második idegen nyelvet emelt szinten is tanulhatják a diákok. Az angol intenzív csoportba jelentkezők nyelvi tudásszintje nagyon eltérő, ezért ebben az évben is minden olyan tanulónak, aki az angol intenzív képzésre nyer felvételt, nyelvi szintfelmérőt kell írnia a megfelelő nyelvi csoportba való besoroláshoz.

A kezdő francia csoportba legfeljebb 18 tanuló kerülhet. A kezdő francia nyelv iránti igényeket a haladó angol nyelvi szintfelmérőn elért teljesítmények alapján bíráljuk el.

Terveink szerint az induló kettő osztályunkban a következő nyelvi párosítású csoportokban lehet majd idegen nyelvet tanulni:

Tagozat kód I. nyelv II. nyelv
0001 intenzív angol kezdő német vagy francia
0002 intenzív német kezdő angol

Megjegyzések:

- Az intenzív csoportokba olyanok jelentkezését várjuk, akik az adott nyelvet általános iskolában tanulták, abból érdemjegyet szereztek, vagy nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkeznek és a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát az iskolába eljuttatják 2023.február 22-ig.
- Azok a tanulók, akik korábban mindkét nyelvet tanulták, mindkét tagozatra felvételizhetnek, ez esetben a felvételi lapjukon mindkét kódszámot meg kell jelölniük.
- Az intenzív angol és német nyelvű csoportok tervezett nyelvi óraszáma az alábbi táblázatban megtalálható.
Elérendő cél a 12. évfolyam végéig, hogy az I. idegen nyelvből a tanulók több mint 80%-a, míg a II. idegen nyelvből a tanulók közel 50%-a középfokú nyelvvizsgával rendelkezzen.
- A 9/Ny. évfolyamon a nyelv és informatika mellett a tanulók a nyelvi előkészítő évfolyamra meghatározott kerettanterv szerinti tantárgyakat is tanulják. Az informatika magasabb óraszáma jó alapokat biztosít az informatika más tantárgyakban való alkalmazásához.

Tárgy nyelv Inform. Magyar Mat. Tört. Testn. Ofő.
I. II.
Heti óraszám 12 6 3 1,5 2 1,5 5 1

2. A felvételiről

A felvételi eljárás menete követi a tanév rendjében leírt általános felvételi eljárást, azzal a megjegyzéssel, hogy iskolánk az országos központi felvételi írásbelit fogja megíratni, kiegészítve nyelvi szintfelmérővel. A tanulók rangsorát a felvételi eljárás során az összpontszám határozza meg. Ez az általános iskolából hozott pontszám és a gimnáziumi felvételi vizsgán szerzett pontszám összegéből áll.

a) A felvételi eljárásban a hozott pontszám meghatározásánál a magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, a felső tagozaton tanult idegen nyelv, (0001-es kód esetében az angol, 0002-es kódnál német), kémia, biológia, fizika, földrajz (természetismeret) tantárgyak 6., 7. év végi és 8. félévi érdemjegyeit vesszük figyelembe.
A hozott pontszám kiszámítása a következő elv szerint történik:
Az egyes évfolyamokon elért osztályzatokat összeadjuk, azzal a megjegyzéssel, hogy a kémia, biológia, fizika és földrajz tárgyak közül csak annak a háromnak az osztályzatát számítjuk be, amelyek a tanuló számára a legkedvezőbbek. A fenti tantárgyak közül 6. és 7. év végi valamint a 8. félévi eredmények átlagát felfelé kerekítve vesszük figyelembe. Így a hozott pontszám legfeljebb 120 pont lehet (3x40 = 120).

b) A felvételi eljárásban szerzett pontszám meghatározásánál a magyarból, valamint matematikából tett központi írásbeli felvételi vizsga eredményeit vesszük figyelembe, melyet az országos központi írásbeli feladatlap megírásával lehet teljesíteni.
Erre az írásbeli felmérésre minden tanulónak írásban kell jelentkeznie az általános iskolákban megtalálható jelentkezési lapnak az általa írásbelire kiválasztott középiskolába való beküldésével. A hozzánk jelentkező diákoknak erre az írásbeli felmérésre külön behívót nem küldünk!
Aki nem írja meg a központi írásbeli felvételi vizsgát, nem nyerhet felvételt iskolánkba!

Mindkét tantárgyból a felmérés során 90-90 pontot lehet elérni (erre az értékre transzformáljuk a központi dolgozatokon elért pontszámot), így a szerezhető pontszám a felvételin 180 pont lehet.

c) A felvételi eljárásban elérhető összpontszám meghatározása:
A szerzett és hozott pontok összeadásával kapható meg, így az összpontszám maximum 300 pont lehet.

3. A felvételi eljárás menetrendje:

a) Jelentkezni a központi írásbeli felvételi vizsgára 2022. december 2-ig az általános iskolákban beszerezhető vagy az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető jelentkezési lap kitöltésével és iskolánkba történő továbbításával lehet. A központi írásbeli vizsgára vonatkozó SNI-s, BTMN-es tanulókat megillető, speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni, és a jelentkezési lappal és a szakértői véleménnyel együtt az iskolához kell benyújtani.

b) Írásbeli központi felmérő időpontja magyarból, matematikából
2023. január 21-én (szombaton) 10 órától, betegség vagy egyéb alapos ok miatti akadályoztatás esetén 2023. január 31-én, csütörtökön 14 órától lesz.

c) A központi írásbeli vizsgák eredményeiről a szülőket és a tanulókat 2023. február 10-ig értesítjük az eredménylap iskolánkban való átadásával. Az írásbeli eredményekről nem teszünk közzé rangsort, mert eddigi tapasztalataink szerint olyan diákok is nálunk írhatják a felvételit, akik az általános felvételi eljárásban nem hozzánk fognak jelentkezni.

d) Ezek után a diákok az általános felvételi eljárás keretében adják be általános iskoláik útján jelentkezési lapjukat legkésőbb 2023. február 22-ig.
A felvételi lapon kérjük, ellenőrizzék az alábbiakat:
- az iskola kódszáma és a tagozati kód
- a két választott nyelv a kérelem sorrendjében (Pl. intenzív angol – kezdő német csoport)
- a hozott pontok számításához szükséges kilenc tantárgy 6-7. év végi és 8. félévi osztályzata
- a tanuló vagy szülő telefonszáma (a jobb és gyorsabb elérést teszi lehetővé a mobil megadása)
- a tanulók csatolják központi írásbeli eredménylapjuk fénymásolatát, amennyiben rendelkeznek nyelvvizsga bizonyítvánnyal, akkor annak is a fénymásolatát a jelentkezési lapjukhoz

e) A nyelvi szintfelmérő megírásának időpontja angol és német nyelvből 2023. május 31. (szerda) 15 óra, alapos ok miatti akadályoztatás esetén 2023. június 5. (hétfő) 15 óra. A nyelvi szintfelmérő nem számít a felvételi pontszámba, csupán a megfelelő szintű nyelvi csoportba való besorolást segíti.

f) A felvételi eljárás során azonos összesített eredmény esetén előnyben részesülnek a különleges helyzetű tanulók az alábbi sorrend alapján:

  1. hátrányos helyzetű tanuló (ezt dokumentum másolattal igazolja)
  2. lakóhelye: Dunakeszi, Göd, Fót
  3. egyik szülője az iskola dolgozója vagy legalább 5 évig az volt
  4. testvére az iskolával tanulói jogviszonyban van

g) Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala:
2023. március 17.
Megtekinthető lesz az iskola honlapján.

h) A végleges felvételről szóló határozatok kiküldése a tanulóknak és iskoláiknak 2023. április 28-ig.
Az elutasító döntéssel szemben a szülők jogorvoslati kérelemmel fordulhatnak az iskola fenntartójához. A kérelmet a Dunakeszi Tankerületi Központ igazgatójához címezve, a gimnázium igazgatójához nyújthatják be a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
A fenntartó 2023. június 1-ig dönt a kérelemről.

4. Emelt szintű és növelt óraszámú oktatás

Iskolánkban már több éve gyakorlat, hogy a tanulók érdeklődési körüknek megfelelően bizonyos tárgyakat magasabb óraszámban tanulhatnak. Az iskola új pedagógia programja is ennek szellemében készült el. Ezt a lehetőséget biztosítjuk az úgynevezett emelt szintű oktatási kínálattal, amelyről a legfontosabb tudnivalók a következők:

a) Az emelt szintű képzés választása nem kötelező, csak lehetőség, mellyel az előkészítő évfolyam befejezését követően a pedagógiai programban leírtak szerint lehet élni.

b) Mely tárgyak közül lehet választani?
Emelt óraszámban tanulhatják a diákok az alábbi tantárgyakat: magyar, matematika, történelem, második idegen nyelv, biológia, kémia, fizika, földrajz, digitális kultúra, vizuális kultúra, médiaismeret.

c) A kiválasztott tantárgyat (tantárgyakat) 9-10. osztályban hetente 1 vagy 2 órával magasabb óraszámban tanulják diákjaink, mint az általános tantervű gimnáziumokban. A 11-12. évfolyamon az óraszám általában 4 órával növekszik.

d) A felajánlott szakpárosítások lehetőség szerint követik a felsőoktatási intézmények szakmacsoportjai által előírt felvételi tantárgyak párosításait. Törekszünk arra, hogy a diákok emelt szintű érettségi vizsgákat tudjanak tenni a legtöbb tantárgyból.

e) Az idegennyelv-oktatás magas minőségét a csoportbontások biztosítják.

f) Iskolai képzésünk kiemelt területe a tehetséges tanulók tudásának fejlesztése, Akkreditált Kiváló Tehetségpont vagyunk. Az elmúlt tanévekben tanítványaink több tantárgyból kerültek be az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek döntőibe.

g) Az emelt szintű és növelt óraszámú képzés alapvető célja, hogy tanulóinkat orientálja érdeklődési körüknek megfelelő szaktárgyak felé.

5. A felvételt nyert tanulóknak

a) A felvételt nyert tanulóknak és szüleiknek a tanév indításával, az emelt szintű és orientációs csoportok kialakításával, a tankönyvek beszerzésével kapcsolatos szülői értekezletet tartunk melynek tervezett időpontja: 2023. június 7. szerda 18 óra.

b) A beiratkozás 2023. június 22-24. között, online és személyesen történik, melyről minden felvett tanuló részletes tájékoztatást kap.

6. A nyílt napokat 2022. november 14 - 17. időszakban szervezzük meg, a részletes információkat az iskola honlapján tesszük közzé.

7. Felvételi tájékoztató szülői értekezleteket 2022. november 14-én, valamint 2022. december 15 -én 18 órai kezdettel szervezünk.

Dunakeszi, 2022. október 4.

Nyiri István sk.
intézményvezető

Tájékoztató letöltése pdf.png

Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince utca 10.
OM azonosító: 032550
Telephely kód: 001
Tel.: 27-342-212
További elérhetőségeink

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer