Emelések, szakkörök

Tájékoztató a 2023-2024-es tanévre kötelezően és szabadon választható foglalkozásokról

Kedves Szülők és Diákok!

Ezen az oldalon a következő tanévre választható tanórai és tanórán kívüli foglalkozások leírása és azok heti óraszáma található. A foglalkozásokra online űrlapon keresztül kell jelentkezni, melyet a diákok iskolai felhős címük segítségével tudnak kitölteni. Kérjük, hogy szülő és diák közösen, felelősen nézze át a foglalkozások leírását, hiszen a választás a továbbtanulást is befolyásolhatja!

A következő év tantárgyfelosztását a beérkezett adatok alapján tudjuk megtervezni. Ezért a választás kötelező érvényű.

Az egyes foglalkozásokra kattintva elolvasható a foglalkozás leírása.

Választható tanórai foglalkozások (emelések)

A táblázat alsó sorában látható, hogy legalább és legfeljebb hány órányi foglalkozást lehet választani. Sávok esetén egy sávból legfeljebb egy foglalkozás választható, mert ezek egy időben lesznek. Ha egy foglalkozás nem sávban van, az akármivel párosítható.

7. és 8. évfolyamon kötelezően választandó matematika vagy történelem.

9.b és c osztályban és 10. évfolyamon csak akkor választható a maximális számú (4) óra, ha azok között van pirossal jelzett emelt szintű. Egyébként legfeljebb 2 óra választható.

11. évfolyamon azoknak a diákoknak, akik nem választottak természettudományos tárgyból (biológia, kémia, fizika, földrajz) emelést, kötelezően kell választaniuk egy kétórás természettudományos alapórát**, itt négy lehetőségből lehet választani.

Ezeken az órákon osztályozunk.

évfolyam, emelés 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
      I. sáv I. sáv I. sáv II. sáv I. sáv II. sáv I. sáv II. sáv III. sáv I. sáv II. sáv III. sáv
Magyar nyelv és irodalom         2   1   2     2    
Matematika     1 1 2   2   3     3    
Történelem     1 1   2   2   2     3  
Kémia           1   1   4     4  
Fizika           1   1   4     4  
Biológia         1 1 1 1 4 4   4 4  
Földrajz         1 1     4     4
Vizuális kultúra                 2     2
Mozgóképkultúra és médiaismeret                 2     2
Digitális kultúra                 2     2
Természettudomány alapóra**:
Biológia VAGY
Biológia középszintű érettségifelkészítő VAGY
Földrajz VAGY
Az ember és környezete
            2  
Második idegen nyelv             2 2
                 
legalább választandó óraszám (minimum)     1 1 0 0 4 4
legfeljebb választható óraszám (maximum)     1 1 a osztály:
2
bc osztály:
4, ha van közte piros
2, ha csak fekete
4, ha van közte piros
2, ha csak fekete
10 11

Tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök)

Ezen foglalkozások bármelyikét lehet választani (a megfelelő évfolyamon). Minden foglakozás heti egy órás. Ezeken az órákon nincs osztályzás. Ezek a foglalkozások az órarendben tervezett tanórákon kívül (jellemzően a 7. 8. 9. órában) kerülnek megtartásra, és a csoportlétszámtól függően indítjuk.

A tanulószoba megszervezésére igény szerint kerül sor az 5-8. osztályban.

évfolyam, foglalkozás 5. 6. 7. 8. 9/Ny. 9. 10. 11. 12.
szakkörök                  
magyar 1 1 1 1          
matematika 1 1 1 1 1        
történelem     1 1   1 1    
kémia     1 1          
fizika     1 1          
biológia     1 1   1 1    
földrajz     1 1          
2. idegen nyelv           1 1    
német       1          
vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1    
versenyfelkészítők                  
Arany Dániel / OKTV (matematika)         1 1 1 1 1
Irinyi János (kémia)         1 1 1    
Mikola Sándor (fizika)           1 1    
Lóczy Lajos (földrajz)         1 1 1    
Nemes Tihamér (programozás)     1 1 1 1 1 1 1
érettségifelkészítők középszintre                  
magyar                 1
matematika                 1
történelem                 1
biológia               1 1
földrajz               1 1
idegen nyelv                 1
érettségifelkészítők emelt szintre                  
matematika                 1
kémia                 1
biológia                 1
idegen nyelv               1 1
egyéb                  
német korrepetálás         1        
énekkar 1 1 1 1 1 1 1 1 1
tanulószoba + + + +          
diákújság 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A foglalkozások leírása

Magyar emelés

9-10. évfolyam: Az alapóra mellé 2, illetve 1 órát kapnak a diákok (nem feltétlenül az alapórát tartó tanárral), melyet felhasználhatnak versenyfelkészülésre, közös olvasmányélmények feldolgozására, a tananyag kiegészítésére.

11-12. évfolyam: Az emelést választó diákok heti 6 magyarórája külön csoportban lesz. Az órák az emelt érettségire való készülésre, a tananyag mélyebb és alaposabb megtanulására, plusz ismeretek elsajátítására, bővített olvasmányjegyzékek elolvasására és megbeszélésére szolgálnak.

Matematika emelés

7-8. évfolyam: Az alap- és emelt csoportban használt tankönyv és a tananyag is megegyezik, azonban az emelt csoportban nagyobb mélységekig jutunk el.  Az emelt csoportba azoknak a gyerekeknek a jelentkezését várjuk, akik érdeklődést mutatnak a matematika iránt.

9-10. évfolyam: Az alap- és emelt csoportban használt tankönyv és a tananyag is megegyezik, azonban az emelt csoportban nagyobb mélységekig jutunk el, ami szilárd alapokat biztosít az emelt szintű érettségire való felkészüléshez. Az emelt csoportba azoknak a gyerekeknek a jelentkezését várjuk, akik érdeklődést mutatnak a matematika iránt és későbbi tanulmányaik során matematikával fognak foglalkozni.

11-12. évfolyam: Az alap- és emelt szintű tananyag 11. évfolyamon kettéválik, ezért az emelést elsősorban azoknak a tanulóknak javasoljuk, akik későbbi tanulmányaik során matematikával fognak foglalkozni, illetve matematikából emelt szintű érettségire készülnek. 12. évfolyamon a 11. évfolyamon elkezdett emelt szintű tananyaggal haladunk tovább, támaszkodva az előző 3 évben megszerzett ismeretekre. Folytatjuk az emelt szintű érettségire való felkészítést.

Történelem emelés

7-8. évfolyam: Az érdeklődés fenntartása mellett az alapórán tárgyalt témakörökben mélyítjük el a tudásukat. Ismeretterjesztő filmek megtekintése mellett lehetőségük nyílik kiselőadások tartására. Itt elsajátíthatják a helyes prezentációkészítést, fejleszthetik előadói képességeiket.

9-10. évfolyam: Az emelésen nagyobb hangsúlyt kap az érettségire való felkészülés. A források használata, értelmezése és a forráskritika. Lehetőségük nyílik kiselőadások tartására. Itt elsajátíthatják a helyes prezentációkészítést, fejleszthetik előadói képességeiket.

11-12. évfolyam: A csoportbontásnak köszönhetően magasabb óraszámban tanuljuk az anyagot. Főleg az emelt szintű érettségire koncentrálunk. Akik az emelést választják, azoknak sem kötelező emelt szintű érettségi vizsgát tenni.

Kémia emelés

9-10. évfolyam: Az évfolyamon egy csoport kialakítására kerül majd sor. Célja az alapórán elsajátított ismeretek elmélyítése, kísérletezés, feladatmegoldás, a természettudományos érdeklődés felkeltése.

11-12. évfolyam: Az évfolyamon egy csoport kialakítására kerül majd sor. Célja az előző években az alapórán elsajátított ismeretek kibővítése, kísérletezés, feladatmegoldás, ezzel felkészítés a közép- és az emelt szintű kémiaérettségire.

Fizika emelés

9-10. évfolyam: A foglalkozás keretében a tanórán tanultakat egészítjük ki, mélyítjük az ismereteket, feladatokat oldunk meg, kísérletezünk.

11-12. évfolyam: A két év alatt a teljes fizikatananyag átismétlése, kibővítése, elmélyítése történik. Felkészítés mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségire, az egyetemi fizikatanulmányokra.

Biológia emelés

9-10. évfolyam: A foglalkozás célja az alapórán elsajátított ismeretek elmélyítése, bővítése, kísérletezés, a természettudományos érdeklődés felkeltése. 

11-12. évfolyam: Az évfolyamon a tanóra célja az emelt szintű érettségire való felkészítés.

Földrajz emelés

9-10. évfolyam: azokat a tanulókat várjuk erre a foglalkozásra, akik a korábbi tanulmányaik során megkedvelték a földrajz tantárgyat. Ezeken a tanórákon kibővítjük a földrajzi ismereteiket, és olyan tudás birtokába juthatnak, amely segíti az alapórán tanultak elsajátítását. A tanév során rendhagyó órák keretében felkeresünk a földrajzhoz kapcsolódó nevezetes helyeket, például Magyar Földrajzi Múzeumot Érden. 9. évfolyamon a magyar utazók, földrajzi felfedezők témája is feldolgozásra kerül. (például Kőrösi Csoma Sándor, Almásy László stb.), 10. évfolyamon a Kárpát-medence tudományos feltáróinak  témája is feldolgozásra kerül. (például Lóczy Lajos, Orbán Balázs.)

11-12. évfolyam: azokat a diákokat várjuk erre a foglalkozásra, akik a továbbtanuláshoz szükséges földrajzi ismereteket szeretnék gazdagítani. Tovább szeretnének tanulni a földrajz és kapcsolódó tudományok területén. Közép- vagy emelt szinten szeretnének érettségizni ebből a tantárgyból. Különösen ajánljuk a foglalkozást azoknak,  akik az előrehozott földrajzérettségi követelményeinek szeretnének megfelelni.

Vizuális kultúra emelés

Felkészülünk a vizuális kultúra érettségire, a tananyag részét képezi művészettörténet, gyakorlati feladatok és az érettségi portfólió elkészítése.

Mozgóképkultúra és médiaismeret emelés

A médiaemelés kétéves, egymásra épülő modulokból áll. Az egyik tanév a médiaismeretről, a másik filmtörténetről, filmelemzésről szól. A képzés célja az érettségi (közép- vagy emelt szinten) megszerzése. Aki ebből a tantárgyból kíván érettségizni, annak mindkét tanévben (11., 12.) járnia kell az emelésre. Így tud biztonsággal felkészülni az elméleti és gyakorlati vizsgarészekre.

Digitális kultúra emelés

A foglalkozás két éven keresztül (11. és 12. évfolyamon) emelt szintű érettségire készít fel.
A témák: az emelt szintű gyakorlati érettségin előforduló feladattípusok; az alapórán tanultak emelt szinthez elegendő elmélyítése és kiegészítése.
A foglalkozás két órája általában délutáni duplaórát jelent.
A foglalkozás elsősorban azoknak szól, akik a 12. évfolyam végén digitális kultúra tantárgyból emelt szinten szeretnének érettségizni, de szükség esetén a középszintű érettségihez is segítséget nyújt.

Természettudomány: biológia

A tanórán projektfeladatok megoldásával dolgozzák fel a tanulók a biológia tudományának néhány kiemelt részét, mint például az egészséges életmód vagy a környezetvédelem legfontosabb elemeit. A tananyag nem képezi a középszintű érettségi részét.

Természettudomány: biológia előrehozott középszintű érettségire felkészítő

Amennyiben az évfolyamon kellő számú igény merül fel előrehozott, biológia középszintű érettségire való felkészítésre, úgy ez a csoport is elindításra kerül. A tanév során a 9 -10. évfolyamok biológia tananyagának átismétlésével és elmélyítésével lehetőség nyílik az előrehozott, középszintű érettségi megszerzésére.

Természettudomány: földrajz

Az új modultárgy választását azért ajánljuk nagy szeretettel, mert felvet és magyaráz a Földünk egészére ható földrajzi-környezeti kérdéseket, a 21. századi kihívásokat állítja a középpontba, és igyekszik felkelteni az érdeklődéseteket a mindennapi életünket, valamint az emberiség jövőjét is befolyásoló folyamatok és jelenségek iránt. A 11. évfolyam tananyaga a természeti és a társadalmi környezet összefüggéseivel, kölcsönhatásaival foglalkozik, és tudatosan épít a középiskola 9. és 10. évfolyamán elsajátított földrajzi, természet- és társadalomtudományi ismeretekre.

Természettudomány: az ember és környezete

A tanórán projektfeladatok megoldásával dolgozzák fel a tanulók Földünk legmeghatározóbb környezet- és természetvédelmi problémáit és próbálnak közösen ezekről gondolkodni, így fejlesztve jövőnk környezettudatosabb generációját. A tananyag nem képezi a középszintű érettségi részét.

Második idegen nyelv emelés

Az évfolyamon nyelvenként egy-két csoport kerül kialakításra. Az olasztól és franciától eltérően németből az emelést választók nem 3+2, hanem külön csoportban 5 tanórában tanulják a nyelvet.  Az óra célja a tanulók középszintű érettségire, illetve a B2 szintű komplex nyelvvizsgára való felkészítése.


Magyar szakkör

A szakkört az 5-6. és 7-8. évfolyamokon összevont csoportban tartjuk. A tantárgy iránti fogékonyabb tanulók újságszerkesztésre, drámajátékra, versenyfelkészülésre, közös olvasmányélmények szerzésére és feldolgozására használhatják fel szabadon az egyik évfolyamon tanító szaktanárral.

Matematika szakkör

5-8. évfolyam: A szakkör célja a tananyaghoz kapcsolódó érdekes feladatok, versenyfeladatok megoldása. A matematika iránt érdeklődést mutató gyerekeknek ajánljuk, akik szeretnek csoportokban feladatokat megoldani, játékos fejtörőkön gondolkodni és alkalmanként versenyeken is megmutatni tudásukat.

9/Ny. évfolyam: Mivel a tanulók különböző matematikatudással érkeznek az iskolánkba, ezért ebben az évben különösen nagy hangsúlyt fektetünk az azonos tudásszint létrehozására, a matematika tudás elmélyítésére, bővítésére, differenciált fejlesztésre.

Történelem szakkör

7-8. évfolyam: A szakkörön az érdeklődés fenntartása mellett az alapórán tárgyalt témakörökben mélyítjük el a tudásukat. Ismeretterjesztő filmek megtekintése mellett lehetőségük nyílik kiselőadások tartására. A koruknak megfelelően mindezt könnyedebb hangnemben. Továbbá ezeken az órákon lehetőséget biztosítunk versenyfelkészülésre is (Hyperion, Szépművészeti Múzeum versenye). Amennyiben lehetőség van rá, múzeumlátogatásokat is szervezünk. Terveink szerint a szakkört az alapórás kolléga tartja.

9-10. évfolyam: A szakkörön az érdeklődés fenntartása mellett az alapórán tárgyalt témakörökben mélyítjük el a tudásukat. Ismeretterjesztő filmek megtekintése mellett lehetőségük nyílik kiselőadások tartására. Továbbá ezeken az órákon lehetőséget biztosítunk versenyfelkészülésre is (Hyperion, Savaria, OKPV). Terveink szerint szakkört az alapórás kolléga tartja.

Kémia szakkör

A kémia szakkörre várjuk a természettudományok, kémia iránt érdeklődő diákokat, akik szeretnének jobban elmélyedni a tantárgy anyagában, gyakorlatot szerezni a feladatok megoldásában, természettudományos vizsgálatok elvégzésében. Élményközpontú, interaktív módszerekkel, megfigyelésekkel, vizsgálatokkal, kísérletekkel, és igény szerint versenyekre való felkészítéssel várjuk a gyerekeket.

Fizika szakkör

A foglalkozás keretében a tanórán tanultakat egészítjük ki, mélyítjük az ismereteket, feladatokat oldunk meg, kísérletezünk, felkészülünk a fizikaversenyekre.

Biológia szakkör

 Az óra célja az alapórán elsajátított tudás elmélyítése, kísérletek bemutatása, végrehajtása, a természettudományos gondolkodás fejlesztése. A foglalkozásokat nem feltétlenül az alapórát tanító pedagógus tartja majd.

Földrajz szakkör

Azokat a tanulókat várjuk  erre a foglalkozásra, akik a korábbi tanulmányaik során megkedvelték természettudományokhoz kapcsolódó témaköröket, tevékenységeket. Ezeken a foglalkozásokon kibővítjük a földrajzi ismereteiket, és olyan tudás birtokába juthatnak, amely segíti a tehetséggondozás keretein belül a természettudományokhoz kapcsolódó képességek fejlesztését, a versenyekre való felkészülést.

Második idegen nyelv szakkör

A csoport saját tanára tartja majd. Célja a nyelv ismeretének elmélyítése, gyakorlás, a nyelvi készségek fejlesztése kapcsolódva az alapórai tananyaghoz.

Német szakkör 8. évfolyam

A diákok játékos formában ismerkedhetnek meg a német nyelv alapjaival. A különböző nyelvi készségek fejlesztése és gyakorlása során figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat.

Vizuális kultúra szakkör

Kisgimisek és nagygimisek külön vesznek részt a foglalkozásokon. A diákoknak lehetőségük van versenyfelkészülésre (Komplex Rajzverseny, rajzpályázatok) és egyéni fejlődésre, saját projektek elkészítésére. Aki szeretne, tervezhet díszletet, plakátot is az iskolai rendezvényekhez.

Arany Dániel (matematika) versenyfelkészítő

A foglalkozás célja felkészítés tanulmányi versenyre. 9/Ny.-től a 10. évfolyamig egyetlen csoportban folyik a munka.

OKTV felkészítő matematika tantárgyból

A foglalkozás célja felkészítés az országos középiskolai tanulmányi versenyre matematikából a 11-12. évfolyamosok számára.

Irinyi János (kémia) versenyfelkészítő

A kémia szakkörön a 9. évfolyamok és 10. évfolyam érdeklődő diákjai együtt, egy csoportban, heti 1 órában differenciált foglalkozáson vehetnek részt, a foglalkozásokat nem feltétlenül az alapórát tanító pedagógus tartja majd.
Elsősorban azokat várjuk a szakkörre, akik szívesen vesznek részt kémiaversenyeken, de a versenyen nem indulóknak is jó kiegészítést, gyakorlást biztosít az alap és emeléses órák mellé. Lehetőségük lesz a diákoknak jobban elmélyedni a tantárgy anyagában, gyakorlatot szerezni a feladatok megoldásában, kémiai vizsgálatok, kísérletek elvégzésében.

Mikola Sándor (fizika) versenyfelkészítő

Az adott évfolyam tananyagához köthető nehezebb feladatok, versenyfeladatok megoldása. Felkészülés a versenyzésre.

Lóczy Lajos (földrajz) versenyfelkészítő

Azokat a tanulókat várjuk nagy szeretettel erre a foglalkozásra, akik a korábbi tanulmányaik során megkedvelték a földrajz tantárgyat, és szívesen részt vennének országos többfordulós földrajz tanulmányi versenyen.
A szakkör 9. évfolyamon a természetföldrajzi tanulmányokat, 10. évfolyamon a társadalmi és regionális földrajzi tanulmányokat mélyíti el, segítve tehetséges diákjaink eredményes felkészülését.

Nemes Tihamér (programozás) versenyfelkészítő

Programozást alapórán középszinten, fakultáción emelt szinten oktatunk. Ez a szakkör versenyfelkészítő, tehetséggondozó foglalkozás azok számára, akik a programozással a közép- és az emelt szintű érettségit meghaladó mélységben szeretnének foglalkozni.
A foglalkozás differenciáltan, több csoportban zajlik. A kezdők megismerkednek egy – alapórán tanultaktól különböző – programfejlesztő eszközzel. A haladók programfejlesztési technikákat, típusalgoritmusokat, adatszerkezeteket tanulnak, melyek segítségével fokozatosan nehezedő, idővel versenyszintű feladatokat oldanak meg.
A résztvevőktől elvárás, hogy idővel nevezzenek programozási versenyekre (ilyenekből egyéni és csapatversenyek is vannak), leginkább a Nemes Tihamér OITV-re (későbbi évfolyamokon informatika OKTV).
A jelentkezők számítsanak rá, hogy órán nem lehet megtanulni programozni, a szakkörön elvárt szintre csak önálló munka befektetésével lehet eljutni. A foglalkozásra tehát azokat várjuk, akik otthon, önállóan is szívesen írnak programokat, és ehhez várnak segítséget, továbbfejlődéshez szükséges tanácsokat.

Magyar érettségifelkészítő középszintre

Csak az alapcsoportosoknak van. A középszintű feladatok közös gyakorlására, minél több rendszerező ismeret elsajátítására szolgál, az előző évek tananyagainak súlyozásával és ismétlésével.

Matematika érettségifelkészítő középszintre

A heti egy tanóra célja a középszintű érettségi követelményekben szereplő ismeretek rendszerezése. A 12. évfolyamon matematikát  alap óraszámban tanuló diákoknak szól.

Történelem érettségifelkészítő középszintre

A 12. évfolyamon az érettségi előkészítő az alapszintű csoportok számára ajánlott. Itt témakörönként ismételjük át az anyagot. Az érettségi típusfeladatok gyakorlása mellett az esszéírás gyakorlása is fontos szerepet kap. Az emelt szintű csoportok esetében a magasabb óraszám biztosítja a felkészülést az emelt szintű témakörökre is.

Biológia érettségifelkészítő középszintre

A 11.-12. évfolyam tanulói egyaránt részt vehetnek rajta. Célja a középszintű érettségire történő felkészítés.

Földrajz érettségifelkészítő

Azoknak a diákoknak, akik közép- vagy emelt szinten eredményesen szeretnének érettségizni ebből a tantárgyból.

Idegen nyelv érettségifelkészítő középszintre

Az évfolyamon egy csoport kerül kialakításra. Nem feltétlen az alapórán tanító tanár viszi majd a csoportot. Az óra célja a közép- (esetlegesen a jelentkezők tudásszintjétől függően az emelt) szintű érettségire való felkészítés.

Matematika érettségifelkészítő emelt szintre

A foglalkozás célja az emelt szintű érettségi követelményekben szereplő ismeretek rendszerezése. A 12. évfolyamon matematikát emelt óraszámban tanuló diákoknak szól.

Kémia érettségifelkészítő emelt szintre

Célja az emelt szintű érettségin előforduló írásbeli és szóbeli feladatok megoldása, gyakorlása.

Biológia érettségifelkészítő emelt szintre

Célja az emelt szintű érettségin előforduló írásbeli és szóbeli feladatok megoldása, gyakorlása.

Emelt szintű érettségifelkészítők idegen nyelvből

A két évfolyamból egy vagy két csoport kialakítására kerül majd sor. Nem feltétlen az alapórás tanár tanít majd itt. Az óra célja a diákok B2 (esetlegesen, a jelentkezők tudásszintjétől függően C1) típusú komplex nyelvvizsgára való felkészítése, illetve az emelt szintű érettségi tudásszintjének elsajátítása.

Német korrepetálás

A heti plusz 1 órás korrepetáláson azoknak a haladó nyelvi csoportba járó nyelvi előkészítős tanulóknak kötelező részt venni, akik a szintfelmérők alapján a csoport átlaga alatt szerepeltek, de természetesen a többi tanuló számára is van lehetőség bekapcsolódni a munkába. A korrepetáláson a nyelvi készségek begyakorlása, elmélyítése történik, a tanulókkal egyeztetve a korrepetáláson a tanórák esetleg nem teljesen megértett anyagának újbóli elmagyarázására és begyakorlására is sor kerülhet.

Énekkar

Aki kedvet érez az énekléshez, azt szeretettel várjuk az énekkar tagjai közé. Jelenleg az 5-12. évfolyamnak heti 1 órában van lehetősége erre a kötetlen szakköri órára. A kórustagokkal közösen választjuk ki a darabokat, a repertoárt igyekszünk változatosan alakítani; egy- kétszólamú kórusművek, musicalek, spirituálék szerepelnek ezek között. A tanév során többször fellépünk iskolai rendezvényeken, és hosszú távú tervek között szerepel a kórus létszámának bővítése, külsős szereplések, kórusverseny.

Diákújságíró szakkör

A szakkörön elkészítjük iskolai újságunkat, a Diákvilágot. Illusztrátorok, riporterek, rejtvénykészítők, írók, költők, lektorok, szerkesztők, hajtogatók, egyszóval a kreatív alkotómunkában örömüket lelő diákok jelentkezését várjuk jó hangulatú délutánjainkra.

Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince utca 10.
OM azonosító: 032550
Telephely kód: 001
Tel.: 27-342-212
További elérhetőségeink

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer