Emelések, szakkörök

Tájékoztató a 2022-2023-as tanévre kötelezően és szabadon választható foglalkozásokról

Kedves Szülők és Diákok!

Ezen az oldalon a következő tanévre választható tanórai és tanórán kívüli foglalkozások leírása és azok heti óraszáma található. A foglalkozásokra online űrlapon keresztül kell jelentkezni, melyet a diákok iskolai felhős címükre kapnak meg. Kérjük, hogy szülő és diák közösen, felelősen nézze át a foglalkozások leírását, hiszen a választás a továbbtanulást is befolyásolhatja!

A következő év tantárgyfelosztását a beérkezett adatok alapján tudjuk megtervezni. Ezért a választás kötelező érvényű.

Az egyes foglalkozásokra kattintva elolvasható a foglalkozás leírása.

Választható tanórai foglalkozások (emelések)

A táblázat alsó sorában látható, hogy legalább és legfeljebb hány órányi foglalkozást lehet választani. Sávok esetén egy sávból legfeljebb egy foglalkozás választható, mert ezek egy időben lesznek. Ha egy foglalkozás nem sávban van, az akármivel párosítható.

7. és 8. évfolyamon kötelezően választandó matematika vagy történelem.

9. b, c, d és 10. évfolyamon csak akkor választható a maximális számú (4) óra, ha azok között van pirossal jelzett emelt szintű. Egyébként legfeljebb 2 óra választható.

11. évfolyamon azoknak a diákoknak, akik nem választottak természettudományos tárgyból (biológia, kémia, fizika, földrajz) emelést, kötelezően kell választaniuk egy kétórás természettudományos alapórát**, itt három lehetőségből lehet választani.

Ezeken az órákon osztályozunk.

évfolyam, emelés 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
      I. sáv I. sáv I. sáv II. sáv I. sáv II. sáv I. sáv II. sáv I. sáv II. sáv
Magyar nyelv és irodalom           2   1   2   3
Matematika     1 1   2   2   3   3
Történelem     1 1 2   2   2   3  
Kémia         1   1   4   3  
Fizika         1   1   4   3  
Biológia         1 1 1 1 4 4 3 3
Földrajz         1 1 4 3
Természettudomány alapóra**:
Biológia VAGY
Földrajz VAGY
Az ember és környezete
            2  
Második idegen nyelv             2  
Vizuális kultúra             2 2
Mozgóképkultúra és médiaismeret             2 2
Informatika               2
Digitális kultúra             2  
                 
legalább választandó óraszám (minimum)     1 1 0 0 4 0
legfeljebb választható óraszám (maximum)     1 1 a osztály:
2
bcd osztály:
4, ha van közte piros
2, ha csak fekete
4, ha van közte piros
2, ha csak fekete
10  

Tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök)

Ezen foglalkozások bármelyikét lehet választani (a megfelelő évfolyamon). Minden foglakozás heti egy órás. Ezeken az órákon nincs osztályzás.

A tanulószoba megszervezésére igény szerint kerül sor az 5-8. osztályban.

évfolyam, foglalkozás 5. 6. 7. 8. 9/Ny. 9. 10. 11. 12.
szakkörök                  
német 1 1 1 1          
magyar 1 1 1 1          
2. idegen nyelv           1 1    
matematika 1 1 1 1 1     1  
történelem     1 1   1 1    
fizika     1 1          
kémia     1 1          
biológia     1 1   1 1    
földrajz     1 1          
vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1 1
versenyfelkészítők                  
Arany Dániel (matematika)         1 1 1    
Mikola Sándor (fizika)           1 1    
Irinyi János (kémia)                  
Lóczy Lajos (földrajz)         1 1 1    
Nemes Tihamér (programozás)     1 1 1 1 1 1 1
érettségi-előkészítők                  
magyar                 1
idegen nyelv                 1
matematika                 1
történelem                 1
biológia               1 1
földrajz               1 1
egyetemi előkészítők                  
matematika                 1
fizika                 1
kémia                 1
biológia                 1
vizuális kultúra                 1
nyelvvizsga-előkészítők                  
mindegyik idegen nyelvből               1 1
egyéb                  
német korrepetálás         1        
énekkar 1 1 1 1 1 1 1 1 1
tanulószoba x x x x          
diákújság 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A foglalkozások leírása

Magyar emelés

9-10. évfolyam: Az alapóra mellé 2, illetve 1 órát kapnak a diákok egy másik tanárral, amelyet felhasználhatnak versenyfelkészülésre, közös olvasmányélmények feldolgozására, a tananyag kiegészítésére

11-12. évfolyam: Az emelést választó diákok heti 6 magyarórája külön csoportban lesz, az órák az emelt érettségire való készülésre, a tananyag mélyebb és alaposabb megtanulására, plusz ismeretek elsajátítására, bővített olvasmányjegyzékek elolvasására és megbeszélésére szolgálnak.

Matematika emelés

7-8. évfolyam: Az alap- és emelt csoportban használt tankönyv és a tananyag is megegyezik, azonban az emelt csoportban nagyobb mélységekig jutunk el.  Az emelt csoportba azoknak a gyerekeknek a jelentkezését várjuk, akik érdeklődést mutatnak a matematika iránt.

9-10. évfolyam: Az alap- és emelt csoportban használt tankönyv és a tananyag is megegyezik, azonban az emelt csoportban nagyobb mélységekig jutunk el, ami szilárd alapokat biztosít az emelt szintű érettségire való felkészüléshez. Az emelt csoportba azoknak a gyerekeknek a jelentkezését várjuk, akik érdeklődést mutatnak a matematika iránt.

11-12. évfolyam: Az alap- és emelt szintű tananyag 11. évfolyamon kettéválik, ezért az emelést elsősorban azoknak a tanulóknak javasoljuk, akik későbbi tanulmányaik során matematikával fognak foglalkozni, illetve matematikából emelt szintű érettségire készülnek. 12. évfolyamon a 11. évfolyamon elkezdett emelt szintű tananyaggal haladunk tovább, támaszkodva az előző 3 évben megszerzett ismeretekre. Folytatjuk az emelt szintű érettségire való felkészítést.

Történelem emelés

7-8. évfolyam: Az érdeklődés fenntartása mellett az alapórán tárgyalt témakörökben mélyítjük el a tudásukat. Ismeretterjesztő filmek megtekintése mellett lehetőségük nyílik kiselőadások tartására. Itt elsajátíthatják a helyes prezentációkészítést, fejleszthetik előadói képességeiket.

9-10. évfolyam: Az emelésen nagyobb hangsúlyt kap az érettségire való felkészülés. A források használata, értelmezése és a forráskritika. Lehetőségük nyílik kiselőadások tartására. Itt elsajátíthatják a helyes prezentációkészítést, fejleszthetik előadói képességeiket.

11-12. évfolyam: A csoportbontásnak köszönhetően magasabb óraszámban tanuljuk az anyagot. Főleg az emelt szintű érettségire koncentrálunk. Akik az emelést választják, azoknak sem kötelező emelt szintű érettségi vizsgát tenni.

Kémia emelés

9-10. évfolyam: A heti egyszeri foglalkozás az órarendi órák keretein belül kerül megszervezésre. Az évfolyamon egy csoport kialakítására kerül majd sor.
Célja az alapórán elsajátított ismeretek elmélyítése, kísérletezés, feladatmegoldás, a természettudományos érdeklődés felkeltése. Érdemjeggyel értékelt tanóra.

11-12. évfolyam: A heti 4 foglalkozás az órarendi órák keretein belül kerül megszervezésre. Az évfolyamon egy csoport kialakítására kerül majd sor.
Célja az előző években az alapórán elsajátított ismeretek kibővítése, kísérletezés, feladatmegoldás, ezzel felkészítés a közép- és az emelt szintű kémia érettségire. Érdemjeggyel értékelt tanóra.

Fizika emelés

9-10. évfolyam: Heti 1 óra az órarendbe beépülve (általában 7. óra).
A foglalkozás keretében a tanórán tanultakat egészítjük ki, mélyítjük az ismereteket, feladatokat oldunk meg, kísérletezünk.

11. évfolyam: Heti 4 óra az órarendbe beépülve, majd a következő tanévben újabb 4 óra. A két év alatt a teljes fizikatananyag átismétlése, újratanulása, kibővítése történik. Felkészítés mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségire, az egyetemi fizikatanulmányokra.

12. évfolyam: Heti 3 óra az órarendbe beépülve. Az előző évben elkezdett munka folytatása, felkészítés mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségi vizsgára, az egyetemi fizikatanulmányokra. Ajánlott az emelés mellé az egyetemi előkészítő felvétele is.

Biológia emelés

9-10. évfolyam: A heti egyszeri foglalkozás az órarendi órák keretein belül kerül megszervezésre. Az évfolyamon két csoport kialakítására kerül majd sor. Célja az alapórán elsajátított ismeretek elmélyítése, kísérletezés, a természettudományos érdeklődés felkeltése. Érdemjeggyel értékelt tanóra.

11-12. évfolyam: A heti 4 foglalkozás az órarendi órák keretein belül kerül megszervezésre. Az évfolyamon, létszámtól függően, egy vagy két csoport kialakítására kerül majd sor. A tanóra célja az emelt szintű érettségire való felkészítés.

Földrajz emelés

9-10. évfolyam: azokat a tanulókat várjuk nagy szeretettel erre a foglalkozásra, akik a korábbi tanulmányaik során megkedvelték a földrajz tantárgyat. Ezeken a tanórákon kibővítjük a földrajzi ismereteiket, és olyan tudás birtokába juthatnak, amely segíti az alapórán tanultak elsajátítását. A tanév során rendhagyó órák keretében felkeresünk a földrajzhoz kapcsolódó nevezetes helyeket, például Magyar Földrajzi Múzeumot Érden. 9. évfolyamon a magyar utazók, földrajzi felfedezők témája is feldolgozásra kerül. (például Kőrösi Csoma Sándor, Almásy László stb.), 10. évfolyamon a Kárpát-medence tudományos feltáróinak  témája is feldolgozásra kerül. (például Lóczy Lajos, Orbán Balázs.) Ezen a foglalkozáson szerzett érdemjegyek alap órai értékeléshez kerülnek.

11-12.évfolyam: azokat a diákokat várjuk nagy szeretettel ere a foglalkozásra, akik a továbbtanuláshoz szükséges földrajzi ismereteket szeretnék gazdagítani. Tovább szeretnének tanulni a földrajz és kapcsolódó tudományok területén. Közép- vagy emelt szinten szeretnének érettségizni ebből a tantárgyból. Különösen ajánljuk a foglalkozást azoknak,  akik az előrehozott földrajzérettségi követelményeinek szeretnének megfelelni.

Természettudomány: biológia

A heti 2 foglalkozás az órarendi órák keretein belül kerül megszervezésre. A tanórán projektfeladatok megoldásával dolgozzák fel a tanulók a biológia tudományának néhány kiemelt részét, mint például az egészséges életmód vagy a környezetvédelem legfontosabb elemeit. A tananyag nem képezi a középszintű érettségi követelményeit. Amennyiben az évfolyamon igény merül fel előrehozott, biológia középszintű érettségire való felkészítésre, úgy ezen csoporton belül erre is lesz lehetőség. Érdemjeggyel értékelt tanóra.

Természettudomány: földrajz

Az új modultárgy választását azért ajánljuk nagy szeretettel, mert felvet és magyaráz a Földünk egészére ható földrajzi-környezeti kérdéseket, a 21. századi kihívásokat állítja a középpontba, és igyekszik felkelteni az érdeklődéseteket, a mindennapi életünket, valamint az emberiség jövőjét is befolyásoló folyamatok és jelenségek iránt. A 11. évfolyam tananyaga a természeti és a társadalmi környezet összefüggéseivel, kölcsönhatásaival foglalkozik, és tudatosan épít a középiskola 9. és 10. évfolyamán elsajátított földrajzi, természet- és társadalomtudományi ismeretekre.

Természettudomány: az ember és környezete

A heti 2 foglalkozás az órarendi órák keretein belül kerül megszervezésre. A tanórán projektfeladatok megoldásával dolgozzák fel a tanulók Földünk legmeghatározóbb környezet- és természetvédelmi problémáit és próbálnak közösen ezekről gondolkodni, így fejlesztve jövőnk környezettudatosabb generációját. A tananyag nem képezi a középszintű érettségi követelményeit. Érdemjeggyel értékelt tanóra.

Második idegen nyelv emelés

A heti két órányi foglalkozás az órarendi órák között jelenik majd meg, az évfolyamon egy-két csoport kerül kialakításra, így a tanórákat nem feltétlenül az alapórát tanító tanár tartja majd. Az óra célja a tanulók középszintű érettségire, illetve a B2 szintű komplex nyelvvizsgára való felkészítése.

Vizuális kultúra emelés

Heti 2 órában készülünk fel a vizuális kultúra érettségire, a tananyag részét képezi művészettörténet, gyakorlati feladatok és az érettségi portfólió elkészítése. A 2022/23-as tanévben külön csoportban fognak tanulni a 11. és a 12. évfolyamos tanulók a 2020-as NAT új érettségi követelményei miatt.

Mozgóképkultúra és médiaismeret emelés

A médiaemelés kétéves, egymásra épülő modulokból áll. Az egyik tanév a médiaismeretről, a másik filmtörténetről, filmelemzésről szól. A képzés célja az érettségi (közép- vagy emelt szinten) megszerzése. Aki ebből a tantárgyból kíván érettségizni, annak mindkét tanévben (11., 12.) járnia kell az emelésre. Így tud biztonsággal felkészülni az elméleti és gyakorlati vizsgarészekre.

Informatika emelés

Érettségire felkészítő foglalkozás azok számára, akik informatika tantárgyat tanultak (NAT2020 előtti tanterv szerint). A foglalkozás emelt és középszintű érettségire készít fel, az emelt szintű érettségi programozás témája kivételével.
A témák: Word, Excel, Powerpoint gyakorlati feladatok. Szoftverismeret, hálózatok, informatikatörténet elméleti ismeretek.
A foglalkozás két órája általában délutáni duplaórát jelent.
A foglalkozás elsősorban azoknak szól, akik az előző tanévben már jártak informatika fakultációra, annak a foglalkozásnak a második éve.

Digitális kultúra emelés

Érettségire felkészítő foglalkozás azok számára, akik digitális kultúra tantárgyat tanultak (NAT2020 szerint). A foglalkozás két éven keresztül (11. és 12. évfolyamon) emelt és középszintű érettségire készít fel.
A témák: az emelt szintű gyakorlati érettségin előforduló feladatok, az alapórán tanultak emelt szinthez elegendő elmélyítése.
A foglalkozás két órája általában délutáni duplaórát jelent.
A foglalkozás elsősorban azoknak szól, akik a 12. évfolyam végén digitális kultúra tantárgyból emelt szinten szeretnének érettségizni, ugyanakkor a középszintű érettségire is felkészít.

Német szakkör

A heti 1 szakköri órán a diákok játékos formában ismerkedhetnek meg a német nyelv alapjaival. A különböző nyelvi készségek fejlesztése és gyakorlása során figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat.

Magyar szakkör

A szakkört az 5-6. és 7-8. évfolyamokon összevont csoportban tartjuk. A tantárgy iránti fogékonyabb tanulók újságszerkesztésre, drámajátékra, versenyfelkészülésre, közös olvasmányélmények szerzésére és feldolgozására használhatják fel szabadon az egyik évfolyamon tanító szaktanárral.

Második idegen nyelv szakkör

A heti egyszeri foglalkozás az órarendi órákon kívül kerül megszervezésre. A csoport saját tanára tartja majd. Célja a nyelv ismeretének elmélyítése, gyakorlás, a nyelvi készségek fejlesztése.

Matematika szakkör

5-8. évfolyam: A szakkör célja a tananyaghoz kapcsolódó érdekes feladatok, versenyfeladatok megoldása. A matematika iránt érdeklődést mutató gyerekeknek ajánljuk, akik szeretnek csoportokban feladatokat megoldani, játékos fejtörőkön gondolkodni és alkalmanként versenyeken is megmutatni tudásukat.

9/Ny. évfolyam: A szakkör célja a felzárkóztatás, korrepetálás. Mivel a diákok különböző matematikatudással érkeznek iskolánkba, ezért ebben az évben különösen nagy hangsúlyt fektetünk az azonos tudásszint létrehozására.

11. évfolyam: A foglalkozás célja felkészítés az OKTV tanulmányi versenyre.

Történelem szakkör

7-8. évfolyam: A szakkörön az érdeklődés fenntartása mellett az alapórán tárgyalt témakörökben mélyítjük el a tudásukat. Ismeretterjesztő filmek megtekintése mellett lehetőségük nyílik kiselőadások tartására. A koruknak megfelelően mindezt könnyedebb hangnemben. Továbbá ezeken az órákon lehetőséget biztosítunk versenyfelkészülésre is (Hyperion, Szépművészeti Múzeum versenye). Amennyiben lehetőség van rá, múzeumlátogatásokat is szervezünk. A szakkörön nincs osztályzás. Terveink szerint a szakkört az alapórás kolléga tartja.

9-10. évfolyam: A szakkörön az érdeklődés fenntartása mellett az alapórán tárgyalt témakörökben mélyítjük el a tudásukat. Ismeretterjesztő filmek megtekintése mellett lehetőségük nyílik kiselőadások tartására. Továbbá ezeken az órákon lehetőséget biztosítunk versenyfelkészülésre is (Hyperion, Savaria, OKPV). A szakkörön nincs osztályzás. Terveink szerint szakkört az alapórás kolléga tartja.

Fizika szakkör

Heti 1 óra a tanórák után, a tanulókkal egyeztetett időpontban.
A foglalkozás keretében a tanórán tanultakat egészítjük ki, mélyítjük az ismereteket, feladatokat oldunk meg, kísérletezünk, felkészülünk a fizikaversenyekre.

Biológia szakkör

A heti egyszeri foglalkozás az órarendi órákon kívül kerül megszervezésre. Évfolyamonként egy csoport kerül kialakításra, így a foglalkozásokat nem feltétlenül az alapórát tanító pedagógus tartja majd. Az óra célja az alapórán elsajátított tudás elmélyítése, kísérletek bemutatása, végrehajtása, a természettudományos gondolkodás fejlesztése.

Kémia szakkör

A kémia szakkörre várjuk a természettudományok, kémia iránt érdeklődő diákokat, akik szeretnének jobban elmélyedni a tantárgy anyagában, gyakorlatot szerezni a feladatok megoldásában, természettudományos vizsgálatok elvégzésében. Élményközpontú, interaktív módszerekkel, megfigyelésekkel, vizsgálatokkal, kísérletekkel, és igény szerint versenyekre való felkészítéssel várjuk a gyerekeket. A heti egy óra az órarendi órákon kívül kerül megszervezésre.

Földrajz szakkör

Azokat a tanulókat várjuk nagy szeretettel erre a foglalkozásra, akik a korábbi tanulmányaik során megkedvelték természettudományokhoz kapcsolódó témaköröket, tevékenységeket. Ezeken a foglalkozásokon kibővítjük a földrajzi ismereteiket, és olyan tudás birtokába juthatnak, amely segíti a tehetséggondozás keretein belül a természettudományokhoz kapcsolódó képességek fejlesztését.

Vizuális kultúra szakkör

Kisgimisek és nagygimisek külön vesznek részt a foglalkozásokon. A diákoknak lehetőségük van versenyfelkészülésre (Komplex Rajzverseny, rajzpályázatok) és egyéni fejlődésre, saját projektek elkészítésére. Aki szeretne, tervezhet díszletet, plakátot is az iskolai rendezvényekhez.

Arany Dániel (matematika) versenyfelkészítő

A foglalkozás célja felkészítés tanulmányi versenyre. 9/Ny.-től a 10. évfolyamig egyetlen csoportban folyik a munka.

Mikola Sándor (fizika) versenyfelkészítő

Heti 1 óra, délutáni elfoglaltság (általában 7. vagy 8. óra).
Az adott évfolyam tananyagához köthető nehezebb feladatok, versenyfeladatok megoldása. Felkészülés a versenyzésre.

Irinyi János (kémia) versenyfelkészítő

A kémia szakkörön a 9. évfolyamok és 10. évfolyam érdeklődő diákjai együtt, egy csoportban, heti 1 órában differenciált foglalkozáson vehetnek részt, a foglalkozásokat nem feltétlenül az alapórát tanító pedagógus tartja majd. Az óra az órarendi órákon kívül kerül megszervezésre.
Elsősorban azokat várjuk a szakkörre, akik szívesen vesznek részt kémiaversenyeken, de a versenyen nem indulóknak is jó kiegészítést, gyakorlást biztosít az alap és emeléses órák mellé. Lehetőségük lesz a diákoknak jobban elmélyedni a tantárgy anyagában, gyakorlatot szerezni a feladatok megoldásában, kémiai vizsgálatok, kísérletek elvégzésében.

Lóczy Lajos (földrajz) versenyfelkészítő

Azokat a tanulókat várjuk nagy szeretettel erre a foglalkozásra, akik a korábbi tanulmányaik során megkedvelték a földrajz tantárgyat, és szívesen részt vennének országos többfordulós földrajz tanulmányi versenyen.
A szakkör 9. évfolyamon a természetföldrajzi tanulmányokat, 10. évfolyamon a társadalmi és regionális földrajzi tanulmányokat mélyíti el, segítve tehetséges diákjaink eredményes felkészülését.

Nemes Tihamér (programozás) versenyfelkészítő

Versenyfelkészítő, tehetséggondozó foglalkozás azok számára, akik a programozással az alapórát és az emelt szintű érettségit meghaladó mélységben szeretnének foglalkozni. (Programozási ismereteket a digitális kultúra alapórán is oktatunk!)
A foglalkozás differenciáltan, több csoportban zajlik. A kezdők megismerkednek egy – alapórán tanultaktól különböző – programfejlesztő eszközzel. A haladók programfejlesztési technikákat, típusalgoritmusokat, adatszerkezeteket tanulnak, melyek segítségével fokozatosan nehezedő, idővel versenyszintű feladatokat oldanak meg.
A résztvevőktől elvárás, hogy idővel nevezzenek programozási versenyekre (ilyenekből egyéni és csapatversenyek is vannak), leginkább a Nemes Tihamér OITV-re (későbbi évfolyamokon informatika OKTV).
A jelentkezők számítsanak rá, hogy órán nem lehet megtanulni programozni, a szakkörön elvárt szintre csak önálló munka befektetésével lehet eljutni. A foglalkozásra tehát azokat várjuk, akik otthon, önállóan is szívesen írnak programokat, és ehhez várnak segítséget, továbbfejlődéshez szükséges tanácsokat az iskolai foglalkozástól.

Magyar érettségi előkészítő

Csak az alapcsoportosoknak van, nem osztályozandó, rajta dolgozat sem íratható. A középszintű feladatok közös gyakorlására, minél több rendszerező ismeret elsajátítására szolgál, az előző évek tananyagainak súlyozásával és ismétlésével.

Idegen nyelv érettségi előkészítő

A heti egyszeri foglalkozás az órarendi órákon kívül kerül megszervezésre, az évfolyamon egy csoport kerül kialakításra majd. Nem feltétlen az alapórán tanító tanár viszi majd a csoportot. Az óra célja a közép- (esetlegesen a jelentkezők tudásszintjétől függően az emelt) szintű érettségire való felkészítés.

Matematika érettségi előkészítő

A foglalkozás célja a középszintű érettségi követelményekben szereplő ismeretek rendszerezése.

Történelem érettségi előkészítő

A 12. évfolyamon az érettségi előkészítő az alapszintű csoportok számára ajánlott. Itt témakörönként ismételjük át az anyagot. Az érettségi típusfeladatok gyakorlása mellett az esszéírás gyakorlása is fontos szerepet kap. Az emelt szintű csoportok esetében a magasabb óraszám biztosítja a felkészülést az emelt szintű témakörökre is.

Biológia érettségi előkészítő

A heti egyszeri foglalkozás az órarendi órákon kívül kerül megszervezésre. A 11.-12. évfolyam tanulói egyaránt részt vehetnek rajta. Célja a középszintű érettségire történő felkészítés.

Földrajz érettségi előkészítő

Közép- vagy emelt szinten eredményesen szeretnének érettségizni ebből a tantárgyból.

Matematika egyetemi előkészítő

A foglalkozás célja az emelt szintű érettségi követelményekben szereplő ismeretek rendszerezése.

Fizika egyetemi előkészítő

Heti 1 órás foglalkozás – a diákokkal egyeztetett időpontban. A fizika emelést választónak ajánlott, akik így összesen heti 4 fizikaórát kaphatnak iskolánkban. Minden esetben az a tanár tartja az egyetemi előkészítőt, aki az emelést is.

Kémia egyetemi előkészítő

A heti egyszeri foglalkozás az órarendi órákon kívül kerül megszervezésre. Célja az emelt szintű érettségin előforduló írásbeli és szóbeli feladatok megoldása, gyakorlása.

Biológia egyetemi előkészítő

A heti egyszeri foglalkozás az órarendi órákon kívül kerül megszervezésre. Célja az emelt szintű érettségin előforduló írásbeli és szóbeli feladatok megoldása, gyakorlása.

Vizuális kultúra egyetemi előkészítő

Olyan előkészítő, gyakorló feladatokat végzünk, ami minden művészeti vagy tervező szakra jelentkező diák fejlesztését szolgálja. Minden évben más a tananyag, attól függően, hogy éppen milyen szakra terveznek felvételizni a jelentkező diákok. Az előkészítő csak alapozó tudást, kiegészítő gyakorlást kínál, nem helyettesíti a művészeti egyetemek felvételi vizsgájára készítő kurzusokat.

Nyelvvizsga-előkészítők

A heti egyszeri foglalkozás az órarendi órákon kívül kerül megszervezésre, a két évfolyamból egy vagy két csoport kialakítására kerül majd sor. Nem feltétlen az alapórás tanár tanít majd itt. Az óra célja a diákok B2 (esetlegesen, a jelentkezők tudásszintjétől függően C1) típusú komplex nyelvvizsgára való felkészítése.

Német korrepetálás

A heti plusz 1 órás korrepetáláson azoknak a tanulóknak kötelező részt venni, akik a szintfelmérők alapján a csoport átlaga alatt szerepeltek, de természetesen a többi tanuló számára is van lehetőség bekapcsolódni a munkába. A korrepetáláson a nyelvi készségek begyakorlása, elmélyítése történik, a tanulókkal egyeztetve a korrepetáláson a tanórák esetleg nem teljesen megértett anyagának újbóli elmagyarázására és begyakorlására is sor kerülhet.

Énekkar

Aki kedvet érez az énekléshez, azt szeretettel várjuk az énekkar tagjai közé. Jelenleg az 5-12. évfolyamnak heti 1 órában van lehetősége erre a kötetlen szakköri órára. A kórustagokkal közösen választjuk ki a darabokat, a repertoárt igyekszünk változatosan alakítani; egy- kétszólamú kórusművek, musicalek, spirituálék szerepelnek ezek között. A tanév során többször fellépünk iskolai rendezvényeken, és hosszú távú tervek között szerepel a kórus létszámának bővítése, külsős szereplések, kórusverseny.

Diákújságíró szakkör

A szakkörön elkészítjük iskolai újságunkat, a Diákvilágot. Illusztrátorok, riporterek, rejtvénykészítők, írók, költők, lektorok, szerkesztők, hajtogatók, egyszóval a kreatív alkotómunkában örömüket lelő diákok jelentkezését várjuk jó hangulatú délutánjainkra.

 

Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince utca 10.
OM azonosító: 032550
Telephely kód: 001
Tel.: 27-342-212
További elérhetőségeink

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer