Beiskolázási tájékoztató

Iskolánk OM azonosítója és telephely kódja: 032550-001
Tagozatkód az angol nyelvi előkészítő csoportba: 0001
Tagozatkód a német nyelvi előkészítő csoportba: 0002

A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium beiskolázási tájékoztatója
nyolcadik osztályos tanulók részére a 2024/2025. tanévre


Kedves Szülők, Osztályfőnökök és Tanulók!

Ezzel a tájékoztatóval az a célunk, hogy felhívjuk figyelmüket azokra a lehetőségekre, amelyeket gimnáziumunk nyújt a nálunk továbbtanulóknak.

Iskolánk 60 éve a Dunakeszin és vonzáskörzetében élő középiskolás korú fiatalok gimnáziumi oktatásának meghatározó szereplője. Az elmúlt 15 év tanulmányi átlaga 4,45 volt, ami azt bizonyítja, hogy tanulóink többsége elfogadta iskolánk követelményrendszerét, és remek teljesítményt nyújtott. Végzett diákjainknak 90%-a kerül be az ország különböző felsőoktatási intézményeibe. Az elmúlt tanévben végzettek közel 70%-a kitűnőre vagy jelesre vizsgázott, a középszintű érettségizőink átlaga 85%, az emelt szinten érettségizőké pedig 77% volt. Egyik osztályunk átlaga elérte a 89%-ot, míg az érettségi átlaga 4,75 lett.

Elsősorban olyan tanulni vágyó fiatalok jelentkezését várjuk, akik a középiskola elvégzése után valamelyik magas színvonalat biztosító felsőoktatási intézményben szeretnének továbbtanulni, illetve pályaválasztásukhoz az érettségi megszerzése szükséges. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, azoknak a nyolcadikos tanulóinknak van reális esélye a gimnáziumunkba való bekerülésre, akik az általános iskolát legalább jó eredménnyel fejezték be. A tavalyi évben a jelentkezők száma a felvehetők számának háromszorosa volt.

1. Nyelvi képzés

Ebben az évben két kilencedik nyelvi előkészítő osztályt indítunk 4 nyelvi csoporttal: három intenzív angol nyelvű (0001-es kód) és egy intenzív német nyelvű csoportot (0002-es kód). Ezen osztályok mindegyike az első évben kiemelt óraszámban tanulja a nyelveket és az informatikát.
A gimnáziumban két idegen nyelvet kötelező tanulni. Iskolánk az angol és német nyelvből intenzív képzést biztosít a nyelvi előkészítő évfolyamon. Második idegen nyelvként angol, német és francia nyelv választható. A 11. és 12. évfolyamon a második idegen nyelvet emelt szinten is tanulhatják a diákok. Az angol intenzív csoportba jelentkezők nyelvi tudásszintje nagyon eltérő, ezért ebben az évben is minden olyan tanulónak, aki az angol intenzív képzésre nyer felvételt, nyelvi szintfelmérőt kell írnia a megfelelő nyelvi csoportba való besoroláshoz. Német nyelvből szintén írnak szintfelmérőt a felvételt nyert tanulók, de csak tájékozódás céljából.

A kezdő francia csoportba legfeljebb 18 tanuló kerülhet. A kezdő francia nyelv iránti igényeket a haladó angol nyelvi szintfelmérőn elért teljesítmények alapján bíráljuk el.

Terveink szerint az induló két osztályunkban a következő nyelvi párosítású csoportokban lehet majd idegen nyelvet tanulni:

Tagozat kód I. nyelv II. nyelv
0001 intenzív angol kezdő német vagy francia
0002 intenzív német kezdő angol

Megjegyzések:

- Az intenzív csoportokba olyan diákok jelentkezését fogadjuk, akik az adott nyelvet általános iskolában tanulták, abból érdemjegyet szereztek, vagy nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkeznek és a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát az iskolába eljuttatják 2024. február 21-ig.
- Azok a tanulók, akik korábban mindkét nyelvet tanulták, mindkét tagozatra felvételizhetnek, ez esetben a felvételi lapjukon mindkét kódszámot meg kell jelölniük.
- Az intenzív angol és német nyelvű csoportok tervezett nyelvi óraszáma az alábbi táblázatban megtalálható.
Elérendő cél a 12. évfolyam végéig, hogy az I. idegen nyelvből a tanulók több mint 80%-a, míg a II. idegen nyelvből a tanulók közel 50%-a középfokú nyelvvizsgával rendelkezzen.
- A 9/Ny. évfolyamon a nyelv és informatika mellett a tanulók a nyelvi előkészítő évfolyamra meghatározott kerettanterv szerinti tantárgyakat is tanulják. Az informatika magasabb óraszáma jó alapokat biztosít az informatika más tantárgyakban való alkalmazásához.

Tárgy nyelv Dig. Magyar Mat. Tört. Testn. Ofő.
I. II.
Heti óraszám 12 6 3 1,5 2 1,5 5 1

2. A felvételiről

A felvételi eljárás menete követi a tanév rendjében leírt általános felvételi eljárást, azzal a megjegyzéssel, hogy iskolánk az országos központi felvételi írásbelit fogja megíratni, kiegészítve nyelvi szintfelmérővel. A tanulók rangsorát a felvételi eljárás során az összpontszám határozza meg. Ez az általános iskolából hozott pontszám és a gimnáziumi felvételi vizsgán szerzett pontszám összegéből áll.

a) A felvételi eljárásban a hozott pontszám meghatározásánál a magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, a felső tagozaton tanult idegen nyelv, (0001-es kód esetében az angol, 0002-es kódnál német), kémia, biológia, fizika, földrajz (természetismeret) tantárgyak 6., 7. év végi és 8. félévi érdemjegyeit vesszük figyelembe.
A hozott pontszám kiszámítása a következő elv szerint történik:
Az egyes évfolyamokon elért osztályzatokat összeadjuk, azzal a megjegyzéssel, hogy a kémia, biológia, fizika és földrajz tárgyak közül csak annak a háromnak az osztályzatát számítjuk be, amelyek a tanuló számára a legkedvezőbbek. A fenti tantárgyak közül 6. és 7. év végi valamint a 8. félévi eredmények átlagát felfelé kerekítve vesszük figyelembe. Így a hozott pontszám legfeljebb 120 pont lehet (3x40 = 120).

b) A felvételi eljárásban szerzett pontszám meghatározásánál a magyar és matematika központi írásbeli felvételi vizsga eredményeit vesszük figyelembe, melyet az országos központi írásbeli feladatlap megírásával lehet teljesíteni.
Erre az írásbeli felmérésre minden tanulónak írásban kell jelentkeznie. Az általános iskolákban megtalálható jelentkezési lapot a diák által írásbelire kiválasztott középiskolába kell beküldeni. A hozzánk jelentkező diákoknak erre az írásbeli felmérésre külön behívót nem küldünk.
Aki nem írja meg a központi írásbeli felvételi vizsgát, nem nyerhet felvételt iskolánkba.
Az írásbelin mindkét tantárgyból 90-90 pontot lehet elérni (erre az értékre transzformáljuk a központi dolgozatokon elért pontszámot), így a szerezhető pontszám a felvételin maximum 180 pont lehet.

c) A felvételi eljárásban elérhető összpontszám a szerzett és hozott pontok összeadásával kapható meg, így az összpontszám maximum 300 pont lehet.

3. A felvételi eljárás menetrendje:

a) A központi írásbeli felvételi vizsgára az általános iskolákban beszerezhető vagy az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető jelentkezési lap kitöltésével és iskolánkba történő továbbításával lehet jelentkezni 2023. november 30-ig. A központi írásbeli vizsgára vonatkozó, az SNI-s, BTMN-es tanulókat megillető speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni, és a jelentkezési lappal és a szakértői véleménnyel együtt az iskolához kell benyújtani.

b) A központi írásbeli időpontja magyarból, matematikából: 2024. január 20-án (szombaton) 10 óra. Betegség vagy egyéb alapos ok miatti akadályoztatás esetén 2024. január 30-án, csütörtökön 14 óra.

c) A központi írásbeli vizsgák eredményeiről a szülőket és a tanulókat 2024. február 9-ig értesítjük az eredménylap iskolánkban való átadásával. Az írásbeli eredményekről nem teszünk közzé rangsort, mert olyan diákok is nálunk írhatják a felvételit, akik az általános felvételi eljárásban nem hozzánk fognak jelentkezni.

d) Ezek után a diákok az általános felvételi eljárás keretében általános iskoláik útján adják be jelentkezési lapjukat legkésőbb 2024. február 21-ig az általuk választott középiskolákba.
A felvételi lapon kérjük, ellenőrizzék az alábbiakat:
- az iskola kódszáma és a tagozati kód
- a két választott nyelv a kérelem sorrendjében (pl. intenzív angol – kezdő német csoport)
- a hozott pontok számításához szükséges kilenc tantárgy 6-7. év végi és 8. félévi osztályzata
- a tanuló vagy szülő telefonszáma (a gyorsabb elérést teszi lehetővé a mobilszám megadása)
- a tanulók csatolják központi írásbeli eredménylapjuk fénymásolatát, amennyiben rendelkeznek nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, akkor annak is a fénymásolatát a jelentkezési lapjukhoz

Az intézmény csak nagyothalló és gyengén látó SNI-s diákokat fogad.

e) A nyelvi szintfelmérő megírásának időpontja angol és német nyelvből 2024. június 3. (hétfő) 15 óra, alapos ok miatti akadályoztatás esetén 2024. június 5. (szerda) 15 óra.
A nyelvi szintfelmérő nem számít a felvételi pontszámba, csupán a megfelelő szintű nyelvi csoportba való besorolást segíti.

f) A felvételi eljárásban azonos összesített eredmény esetén előnyben részesülnek a különleges helyzetű tanulók az alábbi sorrend alapján:

  1. hátrányos helyzetű tanuló (ezt dokumentum másolattal igazolja)
  2. lakóhelye: Dunakeszi, Göd, Fót
  3. egyik szülője az iskola dolgozója vagy legalább 5 évig az volt
  4. testvére az iskolával tanulói jogviszonyban van

g) Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala: 2024. március 22. Megtekinthető lesz az iskola honlapján.

h) A végleges felvételről szóló határozatok kiküldése a tanulóknak és iskoláiknak 2024. április 26-ig.
Az elutasító döntéssel szemben a szülők jogorvoslati kérelemmel fordulhatnak az iskola fenntartójához. A kérelmet a Dunakeszi Tankerületi Központ igazgatójához címezve, a gimnázium igazgatójához nyújthatják be a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
A fenntartó 2024. június 1-ig dönt a kérelemről.

4. Emelt szintű és növelt óraszámú oktatás

Iskolánkban már több éve gyakorlat, hogy a tanulók érdeklődési körüknek megfelelően bizonyos tárgyakat magasabb óraszámban tanulhatnak. Az iskola új pedagógia programja is ennek szellemében készült el. Ezt a lehetőséget biztosítjuk az emelt szintű oktatási kínálattal, amelyről a legfontosabb tudnivalók a következők:

a) Az emelt szintű képzés választása nem kötelező, csak lehetőség, mellyel az előkészítő évfolyam befejezését követően a pedagógiai programban leírtak szerint lehet élni.

b) Emelt óraszámban tanulhatják a diákok az alábbi tantárgyakat: magyar, matematika, történelem, második idegen nyelv, biológia, kémia, fizika, földrajz, digitális kultúra, vizuális kultúra, médiaismeret.

c) A kiválasztott tantárgyat (tantárgyakat) 9-10. osztályban hetente 1 vagy 2 órával magasabb óraszámban tanulják diákjaink, mint az általános tantervű gimnáziumokban. A 11-12. évfolyamon az óraszám általában 4 órával növekszik.

d) A felajánlott szakpárosítások lehetőség szerint követik a felsőoktatási intézmények szakmacsoportjai által előírt felvételi tantárgyak párosításait. Törekszünk arra, hogy a diákok minél több tárgyból emelt szintű érettségi vizsgákat tudjanak tenni.

e) Az idegennyelv-oktatás magas minőségét a csoportbontások biztosítják.

f) Iskolai képzésünk kiemelt területe a tehetséges tanulók tudásának fejlesztése, Akkreditált Kiváló Tehetségpont vagyunk. Az elmúlt tanévekben tanítványaink több tantárgyból kerültek be az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek döntőibe.

g) Az emelt szintű és növelt óraszámú képzés alapvető célja, hogy tanulóinkat az érdeklődési körüknek megfelelő szaktárgyak felé orientálja.

5. Felvételt nyert tanulók

a) A felvételt nyert tanulóknak és szüleiknek a tanév indításával, az emelt szintű és orientációs csoportok kialakításával, a tankönyvek beszerzésével kapcsolatos szülői értekezletet tartunk. Ennek tervezett időpontja: 2024. június 12. szerda 18 óra.

b) A beiratkozás 2024. június 26-28. között, online és személyesen történik. Erről minden felvett tanuló részletes tájékoztatást kap.

6. Nyílt napok és tájékoztató szülői értekezlet

A nyílt napokat a 2023. november 21 - 24. időszakban szervezzük meg, a részletes információkat az iskola honlapján tesszük közzé.

Felvételi tájékoztató szülői értekezleteket 2023. november 22-én, valamint 2023. december 14-én 18 órai kezdettel szervezünk.

Dunakeszi, 2023. október 4.

Nyiri István sk.
intézményvezető

Tájékoztató letöltése pdf.png

Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince utca 10.
OM azonosító: 032550
Telephely kód: 001
Tel.: 27-342-212
További elérhetőségeink

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer